Tính năng dành cho Vũ khí và Sách (SUM)

Minimum attack power increase
Tăng sức sát thương tối thiểu

Maximum attack power increase
Tăng sức sát thương đối đa

Required STR decrease
Giảm mức yêu cầu về Sức khỏe, ứng với chỉ số đã định sẵn.

Required DEX decrease
Giảm mức yêu cầu về Nhanh nhẹn, ứng với chỉ số đã định sẵn.

Attack power increase
(Min, Max)
Cùng lúc tăng sức sát thương tối thiểu và tối đa

Critical damage increase
Tăng sức sát thương chí mạng

Skill attack power increase
Tăng sức sát thương của kỹ năng

Attack success rate increase (PVP)
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác khi PK

SD decrease rate increase
Giảm tác dụng của SD

SD ignore rate when attacking
Bỏ qua lớp SD của đối phương để đánh thẳng vào máu, chỉ có 1 giá trị duy nhất với vũ khí gậy là 15 và kiếm là 10,

Magic power increase
Tăng sức sát thương ma thuật

Tính năng dành cho quần áo và khiên

Defense power increase
Tăng sức phòng thủ, khi đập đá tiến hóa già vào, giá trị phòng thủ sẽ thay đổi

Maximum AG increase
Tăng chỉ số nội lực tối đa

Maximum HP increase
Tăng chỉ số máu tối đa

HP automatic increase rate increase
Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu.

MP automatic increase rate increase
Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana

Defense success rate increase (PVP)
Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác khi PK.

Damage decrease rate
Tăng khả năng giảm sức sát thương (Ngược với dòng Critical damage increase)

SD rate increase
Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên khi PK

Sưu tầm